Εφαρμογή υποβολής
αιτήσεων κατασκηνώσεων και αναγγελιών αφίξεων-αναχωρήσεων
στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2022